تماس با ما  
 
جهت تماس با اولیاء هنرستان طبق برنامه زیر می توانید ارتباط  برقرار نمایید:
 
مدیر هنرستان دوشنبه ها حضوری و تلفنی  ساعت 15-12:30
معاونین (خانم ها دارابی و نورزادفر) یکشنبه و سه شنبه ها حضوری و تلفنی
 
 ساعت 15-12:30
معاون اجرایی(خانم هادیزاده) روزهای زوج حضوری و تلفنی  ساعت 13 -9
شماره تلفن 22233124 22216366 22216365
 
آدرس هنرستان : تهران،خیابان شریعتی،نرسیده به مترو قیطریه،بن بست کارامیان، هنرستان نمونه دولتی آزادگان