نقش آموزش و پرورش در بهسازی و توسعه‌ی زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و اولیای دانش‌آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محیطی رشددهنده، پویا و زمینه‌ساز پرورش استعدادهای بالقوه و خداداد فرزندان آنان می‌باشد. تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش و لزوم توجه به روحیات و ویژگی‌های نسل جوان، تفاوت‌های ناشی از شرایط جغرافیایی و محیطی و محدودیت منابع و امکانات، ایجاب می‌کند که اداره‌ی امور مدارس مبتنی بر افزایش قدرت تصمیم‌گیری، استقلال نسبی، انعطاف‌پذیری و روش‌های غیرمتمرکز و مشارکت‌جویانه باشد تا بتواند فضای عمومی مدرسه را پویا، پرنشاط و فعال نموده و توان‌مندی‌ها و خلاقیت‌های مدیران، معلمان و دانش‌آموزان را به خوبی شکوفا و متجلی سازد. بدین جهت لازم دیده شد آیین‌نامه‌ی اجرایی مدارس با توجه به سیاست‌ها و راهبردهای اساسی آموزش و پرورش از جمله تمرکززدایی، مدرسه‌محوری و توسعه‌ی مشارکت همه‌بعدی تنظیم گردد و با تفویض اختیارات لازم به مدارس، زمینه‌ی مناسب‌تری برای تحقق اهداف تعلیم و تربیت فراهم شود.

کلیات

مادهء 1 - مدرسه از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی، تربیتی و آموزشی و اصلی‌ترین رکن تعلیم و تربیت است که به منظور تربیت صحیح دانش‌آموزان در ابعاد دینی، اخلاقی، علمی، آموزشی، اجتماعی و کشف استعدادها و هدایت و رشد متوازن روحی و معنوی و جسمانی آنان بر اساس اهداف مصوب دوره‌های تحصیلی، برابر ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش تأسیس و اداره می‌شود.

ماده 2.مدرسه با همکاری کلیه‌ی کارکنان و با مشارکت دانش آموزان و اولیای آن‌ها زیر نظر مدرسه اداره می‌شود. تعداد کارکنان مدرسه و شرح وظایف هر یک از آنان توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود.
كمال‌ انسان‌ درنظام‌ تعليم‌ وتربيت‌ اسلامي‌ رسيدن‌ به‌ قرب‌ الهي‌ است‌ .اين‌ هدف‌ غايي‌ به‌اهداف‌ زيرتقسيم‌ مي‌شود:

 

الف‌ - اهداف‌ اعتقادي‌ :

1- ايجاد زمينه‌ لازم‌ براي‌ خودشناسي‌ و خداشناسي‌ و تقويت‌ روحيه‌ حقيقت‌ جويي‌.

2- تقويت‌ ايمان‌ و اعتقاد به‌ مباني‌ اسلام‌ و بسط بينش‌ الهي‌ براساس‌ قرآن‌ كريم‌ وسنت‌پيامبر(ص‌)وائمه‌ معصومين‌ (ع‌)

بامراعات‌ اصول‌ 12 و13 قانون‌اساسي‌درمورد پيروان‌مذاهب‌اسلامي‌ واقليتهاي‌ ديني‌.

3-پرورش‌ روحيه‌ پذيرش‌ حاكميت‌ مطلق‌ خداوند برجهان‌ وانسان‌ واعمال‌ اين‌ حاكميت‌درجامعه‌ براساس‌ اصل‌ ولايت‌ فقيه‌ .

 

ب‌ ـ اهداف‌ اخلاقي‌ :

1- تزكيه‌ وتهذيب‌ نفس‌ ورشد فضايل‌ ومكارم‌ اخلاقي‌ براساس‌ ايمان‌ به‌ خدا وتقواي‌ اسلامي‌ .

2- پرورش‌ روحيه‌ تعبد الهي‌ والتزام‌ عملي‌ به‌ احكام‌ وآداب‌ اسلامي‌ .

3- پرورش‌ روحيه‌ اعتماد به‌ نفس‌ و استقلال‌ شخصيت‌ .

4- تقويت‌ احساس‌ كرامت‌ اخلاقي‌ وبرانگيختن‌ عزت‌ نفس‌ .

5- پرورش‌ متعادل‌ عواطف‌ انساني‌ وهمزيستي‌ مسالمت‌ آميز.

6- پرورش‌ روحيه‌ نظم‌ وانضباط .

7- پرورش‌ روحيه‌ مبارزه‌ بابيكارگي‌ ،بطالت‌ و مشاغل‌ كاذب‌ .

 

پ‌ - اهداف‌ علمي‌آموزشي‌ :

1- تقويت‌ روحيه‌ تحقيق‌ ، تعقل‌ وتفكر،بررسي‌ وتعمق‌، نقد وابتكار .

2- پرورش‌ روحيه‌ تعليم‌ وتعلّم‌ وتربيت‌ مستمر .

3- شناخت‌ ،پرورش‌ وهدايت‌ استعدادهاي‌ افراد درجهت‌ اعتلاي‌ فردوجامعه‌ .

4- شناخت‌ اسرار جهان‌ آفرينش‌ وقوانين‌ طبيعت‌ به‌ عنوان‌ آيات‌ الهي‌ به‌ منظور پيشبرد دانش‌

ومعرفت‌ وتجارب‌ بشري‌ .

5- ترويج‌ زبان‌ وخط فارسي‌ به‌ عنوان‌ زبان‌ وخط رسمي‌ مشترك‌ مردم‌ ايران‌ وآموزش‌ زبان‌عربي

به منظور آشنايي‌ با قرآن‌ ومعارف‌ اسلامي‌.

6- توسعه‌ علوم‌ وفنون‌ ومهارتهاي‌ مورد نياز فردوجامعه‌ .

7- پرورش‌ روحيه‌ كتابخواني‌ ومطالعه‌ .

8- پرورش‌ روحيه‌ مشاركت‌ وهمكاري‌ درفعاليت‌هاي‌ گروهي‌ .

 

ت‌ - اهداف‌ فرهنگي‌ هنري‌ :

1- شناخت‌ ، پرورش‌ وهدايت‌ ذوق‌ واستعدادهاي‌ مختلف‌ هنري‌ وزيبايي‌ شناسي‌ .

2- شناخت‌ زيبايي‌هاي‌ جهان‌ آفرينش‌ به‌ عنوان‌ مظاهر جمال‌ الهي‌ .

3- شناخت‌ هنر اسلامي‌ وهنرهاي‌ ملي‌ وجهاني‌ مناسب‌ .

4- پرورش‌ روحيه‌ حفظ ميراث‌ فرهنگي‌ هنري‌ وتاريخي‌.

5- شناخت‌ ادب‌ فارسي‌ به‌ عنوان‌ جلوه‌گاه‌ ذوق‌هنر ومظهر وحدت‌ ملي‌ واجتماعي‌ كشور.

6- شناخت‌ فرهنگ‌ وآداب‌ وسنن‌ مطلوب‌ جامعه‌ اسلامي‌ ايران‌ .

7-تقويت‌ روحيه‌ احتراز از رسوم‌ منحط وخرافي‌ .

8- شناخت‌ تاريخ‌ وفرهنگ‌ وتمدن‌ اسلام‌ ، ايران‌ و جهان‌ باتأكيدبرفرهنگ‌ معاصر.

 

ث‌ - اهداف‌ اجتماعي‌ :

1- پرورش‌ روحيه‌ پاسداري‌ ازقداست‌ و روابط خانواده‌ برپايه‌ حقوق‌ و اخلاق‌ اسلامي‌ .

2- پرورش‌ روحيه‌ تحقق‌ بخشيدن‌ به‌ قسط اسلامي‌ وپاسداري‌ ازآن‌ .

3- پرورش‌ روحيه‌ برادري‌ وتعاون‌ اسلامي‌ وهمبستگي‌ ملي‌ وفرهنگي‌ وتقويت‌آن‌ .

4- پرورش‌ روحيه‌امربه‌ معروف‌ ونهي‌ ازمنكر به‌ عنوان‌ وظيفه‌اي‌ همگاني‌ .

5- پرورش‌ روحيه‌ احترام‌ به‌ قانون‌ والتزام‌ به‌ رعايت‌ آن‌ .

6- پرورش‌ روحيه‌ نظم‌ در روابط فردي‌ واجتماعي‌ .

7- پرورش‌ روحيه‌ مسئوليت‌ پذيري‌ ومشاركت‌ درفعاليتهاي‌ ديني‌ ، فرهنگي‌ واجتماعي‌ .

8- تقويت‌ روحيه‌ تولي‌ وتبري‌.

9- تقويت‌ روحيه‌ گذشت‌ ،فداكاري‌ وايثار در روابط اجتماعي‌ .

10- پرورش‌ سعه‌ صدرو تحمل‌ آراي‌ ديگران‌ دربرخورد انديشه‌ ها.

11- پرورش‌ روحيه‌ احترام‌ به‌ شخصيت‌ افراد ومراعات‌ حقوق‌ مادي‌ ومعنوي‌ آنان‌ .

12- پرورش‌ روحيه‌ مقاومت‌ دربرابر تبليغات‌ سوء.

 

ج‌ - اهداف‌ زيستي‌ :

1- تأمين‌ سلامت‌ جسمي‌ و بهداشت‌ رواني‌ بافراهم‌ ساختن‌ شرايط مناسب‌ .

2- تقويت‌ روحيه‌ رعايت‌ بهداشت‌ عمومي‌ وحفظ محيط زيست‌ .

3- پرورش‌ روحيه‌ توجه‌ به‌ تربيت‌ بدني‌ به‌ عنوان‌ زمينه‌اي‌ براي‌ رشدمعنوي‌ انسان‌ .

 

چ‌ - اهداف‌ سياسي‌:

1- ارتقاي‌ بينش‌ سياسي‌ براساس‌ اصل‌ ولايت‌ فقيه‌ درزمينه‌هاي‌ مختلف‌ جهت‌ مشاركت‌آگاهانه‌ در

سرنوشت‌ سياسي‌ كشور.

2- پرورش‌ روحيه‌ اتحاد اسلامي‌ بين‌ مسلمانان‌ وحمايت‌ ازحق‌ طلبان، عدالتخواهان‌،مظلومان‌ و

مستضعفان‌ جهان‌ وتقويت‌ روحيه‌ مبارزه‌ با مستكبران‌،استثمارگران‌ وستمكاران‌ براساس‌ ارزشهاي‌ اسلامي‌ .

3- پرورش‌ روحيه‌ پاسداري‌ از استقلال‌ همه‌ جانبه‌ كشور ونفي‌ هرگونه‌ ستمگري‌ و ستم‌ كشي‌و سلطه‌گري‌ و سلطه‌پذيري‌ .

4- پرورش‌ روحيه‌ سلحشوري‌ به‌ منظور حفظ كيان‌ اسلام‌وتقويت‌ بنيه‌ دفاعي‌ كشور.

5- تقويت‌ بينش‌ سياسي‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ ايران‌ و جهان‌ ،بخصوص‌ ممالك‌ اسلامي‌ وملل‌محروم‌.

6- شناخت‌ ترفندهاي‌ استعمار واستكبار جهاني‌ و ضرورت‌ مبارزه‌ باآن‌ .

 

ح‌ - اهداف‌ اقتصادي‌ :

1- توجه‌ به‌ اهميت‌ رشد اقتصادي‌ به‌ عنوان‌ وسيله‌اي‌ براي رسيدن‌ به‌ رشد توسعه‌ اجتماعي‌ .

2- شناخت‌ ارزش‌ و قداست‌ كار ومعاش‌ حلال‌ .

3- مهارت‌ بخشي‌ و ايجاد آمادگي‌ وعلاقه‌ جهت‌ اشتغال‌ مولّد دربخشهاي‌كشاورزي‌ ، صنعت‌و خدمات‌ .

4- ايجادروحيه‌ ساده‌ زيستي‌ ،قناعت‌ وپرهيز ازهرگونه‌ اسراف‌ ومصرف‌ زدگي‌ و تجمل‌ گرايي‌.

5- پرورش‌ روحيه‌ انفاق‌ ودستگيري‌ از محرومان‌ .

6- تقويت‌ روحيه‌ عمل‌ به‌ احكام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ .

7- شناخت‌ حِرَف‌ ومشاغل‌ مولّد جهت‌ افزايش‌درآمد ملي‌ ،رفع‌ بيكاري‌ و وابستگي‌ اقتصادي‌.

8- تقويت‌ روحيه‌ مبارزه‌ با بهره‌كشي‌ اقتصادي‌ ومشاغل‌ خلاف‌ مصالح‌جامعه‌ اسلامي‌ .

9- شناخت منابع‌ اقتصادي‌ كشور وشيوه‌هاي‌ صحيح‌ استفاده‌ ازآنهاوپرورش‌ روحيه‌ حراست‌از اموال‌عمومي‌ وثروت‌ ملي‌ .