اردوی سینما جوان  
     
 
اردوی سورتمه دربند به مناسبت روزجهانی دختر  
     
 
اردوی بازدید از حوزه ی علمیه ی چیذر