هنرستان سرآمد نمونه دولتی دخترانه آزادگان
 
 
 

هنرستان نمونه دولتی فنی حرفه ای دخترانه آزادگان

 از سال 1359 تاسیس شده است و ساختمان فعلی آن در سال 1381 مورد بهره برداری قرار گرفته است.