هنرستان سرآمد نمونه دولتی دخترانه آزادگان
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه

زیست شناسی فصل 4 بخش اول

آزمون فروردین ماه پایه دهم

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

هویت اجتماعی درس 8-9-10

آزمون فروردین ماه پایه دوازدهم

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

سلامت و بهداشت درس 12-13-14

آزمون فروردین ماه

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون سلامت و بهداشت


 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون زیست شناسی

فصل سوم

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون هویت اجتماعی