هنرستان سرآمد نمونه دولتی دخترانه آزادگان
 
 
  اماکن ورزشی بانوان