هنرستان سرآمد نمونه دولتی دخترانه آزادگان
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه

الزامات محیط کار پودمان4

رشته ی گرافیک

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

الزامات محیط کار پودمان4

رشته ی معماری

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

الزامات محیط کار پودمان4

رشته ی پویا نمایی

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

الزامات محیط کار پودمان4

رشته ی طراحی و دوخت

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون تاریخ هنر جهان فصل نه و ده

آزمون فروردین ماه

 
  آزمون آنلاین/مسابقه  
 

آزمون تاریخ هنر جهان دوره اسلامی