هنرستان سرآمد نمونه دولتی دخترانه آزادگان
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه

عربی دوازدهم

دوازدهم نقاشی و انیمیشن و گرافیک یک و دو

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

عربی یازدهم

یازدهم نقاشی و انیمیشن 

 
  آزمون آنلاین/مسابقه

عربی دهم

دهم گرافیک دو-دهم انیمیشن