هنرستان سرآمد نمونه دولتی دخترانه آزادگان
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه

انسان و محیط زیست فصل هفتم

فرودین ماه
 

 
  آزمون انسان محیط زیست(فصل ششم)

آزمون انسان محیط زیست

پاسخ نادرست نمره ی منفی ندارد.

 
  آزمون کاربرد فناوری های نوین(پودمان چهارم)

آزمون کاربرد فناوری های نوین (پودمان 4)

پاسخ نادرست نمره ی منفی ندارد.