هنرستان سرآمد نمونه دولتی دخترانه آزادگان
 
 
 
هنرستان نمونه دولتی  آزادگان در پنج رشته  از طریق آزمون ورودی هنرجو می پذیرد:
1- گرافیک
2- معماری
3- پویا نمایی
4-نقاشی
5- طراحی و دوخت