هنرستان سرآمد نمونه دولتی دخترانه آزادگان
 
 
  آزمون آنلاین/مسابقه
 
  آزمون آنلاین/مسابقه

دانش فنی تخصصی-پودمان3

  • این آزمون شامل ده سوال تستی و بارم هر سوال یک نمره می باشد.
  • مدت آزمون 20 دقیقه است.
  • نمره نهایی این درس با احتساب نمره فایل تحقیق ارائه شده و نمره مستمر شما در کارنامه ثبت خواهد شد.